شیوه های پرداخت

پس از انتخاب کالا نهایی سازی سفارش از طریق پرداخت آنلاین صورت می پذیرد.