شرایط استفاده

نحوه استفاده و نگهداری کالاها در توضیحات تکمیلی موجود می باشد تا خریدار با مطالعه این راهنماها با اطمینان از کالاها بهره برداری کند.